A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
 
Motu proprio Bevezetés
Első rész
A hitvallás
Második rész
A keresztény misztérium ünneplése
Harmadik rész
Élet Krisztusban
Negyedik rész
A keresztény imádság
Függelék A Szentírás könyveinek rövidítése Kapcsolódó oldalak
 
  A Szentírás könyveinek rövidítése
 
Ószövetség könyvei   Újszövetség könyvei
Abd
Ag
Ám
Bár
Bír
Bölcs
Dán
Én
Eszt
Ezd
Ez
Hab
Iz
Jer
Jób
Jo
Jón
Józs
Jud
1Kir
2Kir
Kiv
1Krón
2Krón
Lev
1Mak
2Mak
Mal
MTörv
Mik
Náh
Neh
Oz
Péld
Préd
Rut
1Sám
2Sám
Sir
Siral
Szám
Szof
Ter
Tób
Zak
Zsolt
Abdiás könyve
Aggeus könyve
Ámosz könyve
Báruk könyve
Bírák könyve
Bölcsesség könyve
Dániel könyve
Énekek éneke
Eszter könyve
Ezdrás könyve
Ezekiel könyve
Habakuk könyve
Izajás könyve
Jeremiás könyve
Jób könyve
Joel könyve
Jónás könyve
Józsue könyve
Judit könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Kivonulás könyve
Krónikák I. könyve
Krónikák II. könyve
Leviták könyve
Makkabeusok I. könyve
Makkabeusok II. könyve
Malakiás könyve
Második Törvénykönyv
Mikeás könyve
Náhum könyve
Nehemiás könyve
Ozeás könyve
Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve
Rut könyve
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Sirák fia könyve
Siralmak könyve
Számok könyve
Szofoniás könyve
Teremtés könyve
Tóbiás könyve
Zakariás könyve
Zsoltárok könyve
Ap Csel
Ef
Filem
Fil
Gal
Jak
Jn
1Jn
2Jn
3Jn
Jel
Júd
Kol
1Kor
2Kor
Lk
Mk
Mt
1Pt
2Pt
Róm
1Tessz
2Tessz
1Tim
2Tim
Tit
Zsid
Apostolok Cselekedetei
Efezusiaknak írt levél
Filemonnak írt levél
Filippieknek írt levél
Galatáknak írt levél
Jakab levele
János evangéliuma
János I. levele
János II. levele
János III. levele
Jelenések könyve
Júdás levele
Kolosszeieknek írt levél
Korintusiaknak írt I. levél
Korintusiaknak írt II. levél
Lukács evangéliuma
Márk evangéliuma
Máté evangéliuma
Péter I. levele
Péter II. levele
Rómaiaknak írt levél
Tesszalonikaiaknak írt I. levél
Tesszalonikaiaknak írt II. levél
Timóteusnak írt I. levél
Timóteusnak írt II. levél
Titusznak írt levél
Zsidóknak írt levél
 
top