A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
 
Motu proprio Bevezetés
Első rész
A hitvallás
Második rész
A keresztény misztérium ünneplése
Harmadik rész
Élet Krisztusban
Negyedik rész
A keresztény imádság
Függelék A Szentírás könyveinek rövidítése Kapcsolódó oldalak
 
 

FÜGGELÉK

A) ALAPVETŐ IMÁDSÁGOK

A keresztvetés

Az Atya,
a Fiú
és a Szentlélek nevében.
Amen.

Dicsőség az Atyának

Dicsőség az Atyának,
a Fiúnak
és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben,
most és
mindörökké. Amen.

Üdvözlégy, Mária

Üdvöz légy, Mária,
kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled.
Áldott vagy te
az asszonyok között,
és áldott
a te méhednek gyümölcse,
Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért
most és halálunk óráján.
Amen.

Isten Angyala

Isten Angyala,
őrangyalom,
mivel rád bízott engem
az isteni jóság,
világosíts meg és őrizz,
vezess és kormányozz engem.
Amen.

Örök nyugodalmat

Adj, Uram, örök nyugodalmat
nekik, és az örök világosság
fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békességben.
Amen.

Az Úrangyala

Az Úr angyala köszönté
a Boldogságos Szűz Máriát.
És ő méhébe fogadá
Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária…
Íme, az Úr szolgálóleánya,

legyen nekem
a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária…
És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária…
Imádkozzál érettünk Istennek
Szent Anyja.
Hogy méltók lehessünk
Krisztus ígéreteire.
Könyörögjük.
Kérünk, téged,
Úristen, öntsd lelkünkbe szent
kegyelmedet,
hogy akik az angyali üzenet által
szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak
megtestesülését
megismertük,
az Ő kínszenvedése
és keresztje által
a föltámadás dicsőségébe vitessünk.
Ugyanazon a mi Urunk,
Jézus Krisztus által.
Amen.
Dicsőség az Atyának…

Mennynek Királyné asszonya

Mennynek Királyné asszonya,
Örülj szép Szűz, alleluja.
Mert kit méhedben hordozni
méltó voltál,
alleluja.
Amint megmondotta vala,
föltámadott,
alleluja.
Imádd Istent, hogy lemossa
bűneinket, alleluja.
Örülj és örvendezz Szűz Mária
alleluja.
Mert valóban föltámadott az Úr,
alleluja.
Könyörögjünk.
Istenünk, aki Fiadnak, a mi
Urunk Jézus Krisztusnak
föltámadása által a világot
megörvendeztetted,
add, kérünk,
hogy az Ő szent Anyja,
Szűz Mária által az örök élet
örömeit elnyerhessük Krisztus,
a mi Urunk által.
Amen.

Mennyországnak királynéja

Mennyországnak királynéja,
irgalmasságnak szent Anyja.
Élet, édesség, reménység,
Üdvöz légy, szép Szűz Mária.

Évának árva fiai,
számkivetett maradéki,
siralminak örökösi,
sok nyavalyáknak hajléki.

E siralomnak völgyében
kik kesergünk nagy ínségben
hozzád sóhajtunk mennyégbe,
hol vagy örök dicsőségben.

Azért, Szószólónk, szemedet,
fordítsd hozzánk kegyelmedet,
és a te bűnös népedet,
oltalmazzad híveidet.

Ó, édes Szűz, irgalmadat,
mutasd meg kegyes voltodat,
holtunk után Szent Fiadat,
mutasd meg boldogságodat.

Magnificat

Magasztalja lelkem
az Urat,
és szívem ujjong
üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta
alázatos szolgálóleányát:
Íme, ezentúl boldognak hirdetnek
az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt
velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre
megmarad irgalma azokon,
akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres
kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt,
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan
megígért,
Ábrahámnak és utódainak
mindörökké.

Dicsőség az Atyának
és a Fiúnak,
és a Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben
most és mindenkor
és mindörökkön-örökké.
Amen.

Oltalmad alá futunk

Oltalmad alá futunk,
Istennek szent Szülője;
könyörgésünket meg ne vesd
szükségünk idején;
hanem oltalmazz meg minket
minden veszedelemtől,
ó, dicsőséges és áldott Szűz.

Benedictus

Áldott az Úr,
atyáink Istene,
mert meglátogatta
és megváltotta az ő népét.
Erős szabadítót támasztott
minékünk szolgájának,
Dávidnak családjából.
Amint szólott
a szentek szájával,
ősidők óta
a próféták ajka által,
megszabadít
az ellenség kezéből,
mindazoktól,
akik gyűlölettel
néznek minket;
atyáinkkal irgalmat gyakorol,
hogy szent szövetségére
emlékezzék,
az esküre,
amelyet Ábrahám atyánknak esküdött,
hogy nekünk váltja be,
amit ígért;
hogy félelem nélkül
és megszabadulva
az ellenség kezéből,
neki szolgálatot teljesítsünk:
szentségben és igazságban
járjunk előtte napról napra,
amíg élünk.
Téged pedig,
gyermek,
a fölséges Isten
prófétájának fognak mondani,
mert az Úr előtt jársz,
egyengetni az ő útját;
az üdvösség ismeretére tanítod
nemzetét,
hogy bocsánatot nyerjen
minden bűnük
Istenünk irgalmas szívétől,
amellyel meglátogat minket
felkelő Napunk a magasságból,
hogy fényt hozzon azoknak,
akik sötétségben
és halálos homályban ülnek,
lépteinket pedig
a béke útjára vezérelje.

Dicsőség az Atyának,
a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökké.
Amen.

Te Deum

Téged, Isten, dicsérünk
téged Úrnak ismerünk.
Téged, örök Atyaisten,
mind egész föld áld és tisztel,
téged minden szép angyalok,
kerubok és szeráfkarok,
egek és minden hatalmak
szüntelenül
magasztalnak:
Szent vagy, szent vagy,
erősséges Szent Isten vagy.
Nagyságoddal telve ég s föld,
dicsőséged mindent betölt.
Téged dicsér, egek Ura,
apostolok boldog kara,
dicséretes nagy próféták
súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek
magasztalnak Tégedet.
Vall tégedet világszerte
szent Egyházad ezerszerte,
ó, Atyánk téged,
s mérhetetlen nagy fölséged,
s azt, ki hozzánk tőled jött le,
Atya igaz Egyszülöttje;
és áldjuk veled
vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten egyszülöttje,
király vagy te mindörökre.
Mentésünkre
közénk szálltál,
szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad,
mennyországod
megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket,
Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő
mindeneket ítélendő.

Téged azért, Uram, kérünk,
mi Megváltónk,
maradj vélünk.
Szentjeidhez végy föl égbe
az örökös dicsőségbe.
Szabadítsd meg,
Uram, néped,
Áldd meg a te örökséged,
Te kormányozd, te vigasztald,
mindörökké fölmagasztald.
Minden nap dicsérünk Téged,
szent nevedet
áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket,
és bocsásd meg vétkeinket.
Irgalmazz, Uram, irgalmazz,
híveidhez légy irgalmas.
Kegyes szemed legyen rajtunk,
Tebenned van bizoldalmunk.
Te vagy, Uram,
én reményem,
ne hagyj soha szégyent érnem.

Teremtő Lélek

Teremtő Lélek, jöjj közénk,
látogasd híveid szívét,
töltsd malaszttal a kebleket,
melyeknek alkotója vagy.

Te, kit Védőnek mondanak,
s mellénk a magas ég adott,
tűz, élő forrás, szeretet,
te, lelkek lelki olaja.

Ajándékoddal hétszeres,
te, ujj az Isten jobb kezén,
te, ki az Atya megígért
szavával áldod torkaink.

Érzékeinkbe gyújts te fényt,
szívünkbe öntsd szerelmedet,
s mi bennünk testi gyöngeség
örök erőddel izmosítsd.

Ellenségünket űzzed el,
s a békét tüstént hozd közel,
előttünk járva, mint vezér!
S kerüljünk mindent, ami árt.

Általad tudjuk az Atyát,
s ismerjük, adjad, a Fiút,
Tebenned higgyük szellemét,
mind a kettőnek, Végtelen.

Ezt teljesítse az Atya,
s vele egylényű Egyfia,
aki veled uralkodik,
ó, Lélek, minden századig.
Amen.

Jöjj, Szentlélek Istenünk

Jöjj, Szentlélek Istenünk,
add a mennyből érzenünk
fényességed sugarát.

Jöjj, szegények atyja, te,
bőkezűség Istene,
lelkünk fényed hassa át.

Édességes vigaszunk,
drága Vendég, szomjazunk,
édes lélekújulás.

Fáradottnak könnyülés,
tikkadónak enyhülés,
sírónak vigasztalás.

Boldogságos tiszta fény,
szállj meg szívünk rejtekén,
híveidnek napja légy.

Ihleted ha fényt nem ad,
emberszívben ellohad
minden érő, minden ép.

Mosd meg, ami szennyezett,
aszúságra hints vizet,
orvosold a sebhelyet.

Simogasd a darabost,
fölmelengesd a fagyost,
útra vidd, ki tévelyeg.

Add, vegyék el híveid,
kik hitük beléd vetik,
hétszeres kegyelmedet.

Jámbornak jutalmazást,
engedj boldog kimúlást,
mindörökké mennyeket.
Amen.

Krisztus lelke

Krisztus lelke,
szentelj meg engem!
Krisztus teste,
üdvözíts engem!
Krisztus vére,
ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus,
hallgass meg engem!
Szent sebeidbe
rejts el engem!
Ne engedd,
hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől
oltalmazz engem!
Halálom óráján
hívj magadhoz engem!
Add,
hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Amen.

Emlékezzél

Emlékezzél,
legkegyesebb Szűzanya, Mária!
Sohasem hallotta még senki,
hogy te gyámoltalanul magára
hagytad azt, aki oltalmad alá
folyamodott, segítségedért
esdekelt,vagy szószólásodat
kérte. Én is hasonló bizalomtól
lelkesítve sietek hozzád, szüzek
szent Szüze! Hozzád jövök,
Anyám, és mint szegény bűnös
sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne
vesd meg szavaimat, örök Igének
szent Anyja, hanem hallgasd
meg kegyelmesen.
Amen.

Rózsafüzér

Örvendetes titkok
(hétfőn és szombaton)
… akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
… akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
… akit te, Szent Szűz, a világra szültél
… akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál
… akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál

Világosság titkai
(csütörtökön)
… aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
… aki Kánában megmutatta isteni erejét
… aki meghirdette Isten országát
… aki a Tábor hegyén isteni dicsőségét megmutatta
… aki az Eucharisztiában nekünk adta magát

Fájdalmas titkok
(kedden és pénteken)
… aki értünk vérrel verítékezett
… akit értünk megostoroztak
… akit értünk tövissel koronáztak
… aki értünk a keresztet hordozta
… akit értünk keresztre feszítettek

Dicsőséges titkok
(szerdán és vasárnap)
… aki a halálból föltámadott
… aki a mennybe fölment
… aki nekünk a Szentlelket elküldte
… aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
… aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

Könyörgés a rózsafüzér végén
Imádkozzál értünk,
Istennek Szent Anyja.
Hogy méltók lehessünk
Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad
életével, halálával
és föltámadásával megszerezte
nekünk az örök élet jutalmát,
add meg, kérünk, hogy miután
a rózsafüzérrel e misztériumokról
megemlékeztünk, kövessük,
amit tartalmaznak, és elnyerjük,
amit ígérnek.
Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.

A tömjénezés imája
(kopt hagyomány)

Ó, béke Fejedelme, add nekünk a te békédet és bocsásd meg bűneinket. Távolítsd el az Egyház ellenségeit, és őrizd meg Egyházadat, hogy baj ne érje. A mi Istenünk, az Emmánuel közöttünk van az Atya és a Szentlélek dicsőségében. Áldjon meg minket és tisztítsa meg szívünket és gyógyítsa meg a lélek és a test betegségeit. Imádunk téged, Krisztus, jóságos Atyáddal és a Szentlélekkel, mert eljöttél és üdvözítettél minket.

Búcsúzó imádság az oltártól a liturgia végén
(szír-maronita hagyomány)

Állj békében, ó, Isten Oltára! Az áldozat, melyben rólad részesültem, legyen adósságaim elengedésére és bűneim bocsánatára, és segítsen úgy állni Krisztus ítélőszéke előtt, hogy el ne ítéltessem és meg ne szégyenüljek. Nem tudom, visszatérhetek-e újra és fölajánlhatok-e rajtad egy újabb áldozatot. Oltalmazz engem, Uram, és őrizd meg Szent Egyházadat, mint az üdvösség és igazság útját. Amen.

Halottakért való imádság
(bizánci hagyomány)

Minden léleknek és testnek Istene, ki legyőzted a halált, megsemmisítetted az ördögöt, és életet ajándékoztál a te világodnak; te magad, ó, Urunk, add meg a te elhunyt N. szolgád lelkének a nyugodalmat a világosság helyén, a zöldellő réten, az enyhület helyén, amelytől távol van a szenvedés, a fájdalom és a jajgatás. Te, kegyes és jóságos Isten, bocsásd meg minden szóval, cselekedettel vagy gondolattal elkövetett bűnét; hiszen nincs élő ember, aki ne vétkeznék; mert egyedül Te vagy bűn nélkül való és a te igazságod örökkévaló és a te szavad igazság. Mert te vagy elhunyt N. szolgád föltámadása, élete és nyugalma, Krisztus Istenünk. Téged dicsőítünk Atyáddal s szentséges, jóságos és elevenítő Lelkeddel most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Nyugodjanak békében. Amen.

A hit felindítása

Uram, Istenem, erős hittel hiszem és vallom mindazt, amit a katolikus Anyaszentegyház elém ad, mert, Istenem, te nyilatkoztattad ki mindezeket, aki az örök igazság és örök bölcsesség vagy, aki nem tévesztesz meg és soha nem tévedhetsz. Ebben a hitben akarok élni és meghalni. Amen.

A remény felindítása

Uram, Istenem, remélem, hogy kegyelmedből elnyerem összes bűneim bocsánatát és halálom után az örök boldogságot, mert te ígérted meg, aki végtelenül hatalmas, hűséges, jóságos és irgalmas vagy. Ebben a reményben akarok élni és meghalni. Amen.

A szeretet felindítása

Uram, Istenem, szeretlek téged mindenekfölött, és a felebarátomat temiattad, mert te vagy a minden szeretetre méltó, legfőbb, végtelen és tökéletes jóság. Ebben a szeretetben akarok élni és meghalni. Amen.

A bánat felindítása

Istenem, teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal nemcsak jogos büntetésedet érdemeltem ki, hanem főként azért, mert téged, a végtelen jó és minden szeretetre méltó Istenemet megbántottalak. Ezért erősen megígérem, hogy kegyelmed segítségével többé nem vétkezem és a közeli bűnre vezető alkalmakat elkerülöm. Amen.

 

Signum Crucis

In nómine Patris
et Fílii
et Spíritus Sancti.
Amen.

Gloria Patri

Glória Patri
et Fílio
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper
et in sáecula saeculórum. Amen.

Ave, Maria

Ave, Maria,
grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta
tu in muliéribus,
et benedíctus
fructus ventris tui,
Iesus.
Sancta María,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Angele Dei

Ángele Dei,
qui custos es mei,
me, tibi commíssum
pietáte supérna,
illúmina, custódi,
rege et gubérna.
Amen.

Requiem Aeternam

Réquiem aetérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua
lúceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen.

Angelus Domini

Ángelus Dómini
nuntiávit Maríae.
Et concépit
de Spíritu Sancto.
Ave, María…
Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum
verbum tuum.
Ave, María…
Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave, María…
Ora pro nobis,
sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.
Orémus.
Grátiam tuam,
quáesumus, Dómine,
méntibus nostris infúnde;
ut qui, Ángelo nuntiánte,
Christi Fílii
tui incarnatiónem
cognóvimus,
per passiónem
eius et crucem,
ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem
Christum Dóminum nostrum.
Amen.
Glória Patri…

Regina Caeli

Regína caeli laetáre,
allelúia.
Quia quem meruísti
portáre,
allelúia.
Resurréxit,
sicut dixit,
allelúia.
Ora pro nobis Deum,
allelúia.
Gaude et laetáre, Virgo María,
allelúia.
Quia surréxit Dóminus vere,
allelúia.
Oremus.
Deus, qui per resurrectiónem
Fílii tui Dómini nostri
Iesu Christi mundum
laetificáre dignátus es,
praesta, quáesumus,
ut per eius Genetrícem Vírginem
Maríam perpétuae capiámus
gáudia vitae.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Salve, Regina

Salve, Regína,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus
éxsules fílii Evae.

Ad te suspirámus geméntes
et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad
nos convérte.

Et Iesum benedíctum fructum
ventris tui, nobis, post hoc
exsílium, osténde. O clemens,
o pia, o dulcis Virgo María!
Magnificat

Magníficat ánima mea
Dóminum,
et exsultávit spíritus meus
in Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem
ancíllae suae.
Ecce enim ex hoc beátam
me dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna,
qui potens est,
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius
in progénies et progénies
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo,
dispérsit supérbos mente
cordis sui;
depósuit poténtes de sede
et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bonis
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Ísrael púerum suum,
recordátus misericórdiae,
sicut locútus est ad
patres nostros,
Ábraham et sémini eius in
saecula.

Glória Patri
et Fílio
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper,
et in sáecula saeculórum.
Amen.

Sub tuum praesidium

Sub tuum praesídium
confúgimus, sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne
despícias in necessitátibus;
sed a perículis cunctis líbera nos
semper, Virgo gloriósa et
benedícta.

Benedictus

Benedíctus Dóminus,
Deus Ísrael,
quia visitávit
et fecit redemptiónem plebi suae,
et eréxit cornu
salútis nobis
in domo David
púeri sui,
sicut locútus est per os
sanctórum,
qui a sáeculo sunt,
prophetárum eius,
salútem ex inimícis
nostris
et de manu ómnium,
qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam
cum pátribus nostris
et memorári
testaménti sui sancti, iusiurándum,
quod iurávit ad Ábraham patrem nostrum,
datúrum se nobis,
ut sine timóre,
de manu inimicórum
liberáti,
serviámus illi
in sanctitáte et iustítia
coram ipso ómnibus diébus
nostris.
Et tu, puer,
prophéta Altíssimi
vocáberis:
praeíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam scientiam salutis
plebi eius
in remissiónem peccatórum
eórum, per víscera misericórdiae
Dei nostri,
in quibus visitábit
nos óriens ex alto,
illumináre his,
qui in ténebris et
in umbra mortis sedent,
ad dirigendos pedes nostros
in viam pacis.Glória Patri
et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper, et in sáecula saeculórum.
Amen.

Te Deum

Te Deum laudámus:
te Dóminum confitémur.
Te aetérnum Patrem
omnis terra venerátur,
tibi omne ángeli,
tibi caeli et univérsae potestátes:
tibi chérubim et séraphim
incessábili voce
proclámant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra
maiestátis glóriae tuae.
Te gloriósus
apostolórum chorus
te prophetárum
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus
laudat exércitus.
Te per orbem terrárum
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem imménsae
maiestátis;
venerándum tuum verum
et únicum Fílium;
Sanctum quoque
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriae, Christe.
Tu Patris sempitérnus es Fílius.
Tu, ad liberándum
susceptúrus hóminem,
non horruísti Vírginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo,
aperuísti credéntibus
regna caelórum.
Tu ad déxteram Dei sedes,
in glória Patris.
Iudex créderis esse
ventúrus.

Te ergo quáesumus,
tuis fámulis súbveni,
quos pretióso sánguine redemísti.
Áetérna fac cum sanctis tuis
in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum,
Dómine,
et bénedic hereditáti tuae.
Et rege eos, et extólle illos
usque in aetérnum.
Per síngulos dies benedícimus te;
et laudámus nomen tuum in
sáeculum, et in sáeculum sáeculi.
Dignáre, Dómine, die isto
sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine,
miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine,
super nos, quemádmodum
sperávimus in te. In te, Dómine,
sperávi: non confúndar
in aetérnum.

Veni, Creator Spiritus

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quae tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnae déxterae,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te práevio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in saeculórum sáecula.
Amen.

Veni, Sancte Spiritus

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cáelitus
lucis tuae rádium.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimae,
Dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in aestu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
Reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
Amen.

Anima Christi

Ánima Christi,
sanctífica me.
Corpus Christi,
salva me.
Sanguis Christi,
inébria me.
Aqua láteris Christi,
lava me.
Pássio Christi,
confórta me.
O bone Iesu,
exáudi me.
Intra tua vúlnera
abscónde me.
Ne permíttas me
separári a te.
Ab hoste malígno
defénde me.
In hora mortis
meae voca me.
Et iube
me veníre ad te,
ut cum Sanctis tuis laudem te
in sáecula saeculórum.
Amen.

Memoráre

Memoráre,
o piíssima Virgo Maria,
non esse audítum a sáeculo,
quemquam ad tua curréntem
praesídia, tua implorántem
auxília, tua peténtem suffrágia,
esse derelíctum.
Ego tali animátus confidéntia,
ad te, Virgo Vírginum,
Mater, curro, ad te vénio,
coram te gemens peccátor
assísto. Noli, Mater Verbi,
verba mea despícere;
sed áudi propítia et exáudi.
Amen.

Rosarium

Mystéria gaudiósa
(in feria secunda et sabbato)
… Annuntiátio
… Visitátio
… Natívitas
… Praesentátio
… Invéntio in Templo

Mystéria luminósa
(in feria quinta)
… Baptísma apud Iordánem
… Autorevelátio apud Cananénse matrimónium
… Regni Dei proclamátio coniúncta cum invitaménto ad conversiónem
… Transfigurátio
… Eucharístiae institútio

Mystéria dolorósa
(in feria tertia et feria sexta)
… Agonía in Hortu
… Flagellátio
… Coronátio Spinis
… Baiulátio Crucis
… Crucifixio et Mors

Mystéria gloriósa
(in feria quarta et Dominica)
… Resurréctio
… Ascénsio
… Descénsus Spíritus Sancti
… Assúmptio
… Coronátio in Caelo

Oratio ad finem Rosarii dicenda
Ora pro nobis,
sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.

Orémus.
Deus, cuius Unigénitus per
vitam, mortem et resurrectiónem
suam nobis salútis aetérnae
práemia comparávit, concéde,
quáesumus: ut haec mystéria
sacratíssimo beátae Maríae
Vírginis Rosário recoléntes,
et imitémur quod cóntinent,
et quod promíttunt assequámur.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Actus fidei

Dómine Deus, firma fide credo et confíteor ómnia et síngula quae sancta Ecclésia Cathólica propónit, quia tu, Deus, ea ómnia revelásti, qui es aetérna véritas et sapiéntia quae nec fállere nec falli potest. In hac fide vívere et mori státuo. Amen.

Actus spei

Dómine Deus, spero per grátiam tuam remissiónem ómnium peccatórum, et post hanc vitam aetérnam felicitátem me esse consecutúrum: quia tu promisísti, qui es infiníte potens, fidélis, benígnus, et miséricors. In hac spe vívere et mori státuo. Amen.

Actus caritatis

Dómine Deus, amo te super ómnia et próximum meum propter te, quia tu es summum, infinítum, et perfectíssimum bonum, omni dilectióne dignum. In hac caritáte vívere et mori státuo. Amen.

Actus contritionis

Deus meus, ex toto corde páenitet me ómnium meórum peccatórum, éaque detéstor, quia peccándo, non solum poenas a te iuste statútas proméritus sum, sed praesértim quia offéndi te, summum bonum, ac dignum qui super ómnia diligáris. Ídeo fírmiter propóno, adiuvánte grátia tua, de cétero me non peccatúrum peccandíque occasiónes próximas fugitúrum. Amen.

 
 
topnext